top of page

口水多過浪花

在商台節目"口水多過浪花"既火鳳凰環節中, 可以近距離同偶像傾計, 介紹我地工作坊首創既瓷器臘筆繪畫課(Porcelarts Crayon Class)同禪繞初階到藝術課程(From Zentangle to Art). 真係有D緊張~ 希望唔會太差啦! 好多謝DO姐, 少爺占, Donald, Jacky 同呀宗幫忙!!bottom of page